Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Właścicielem witryny www.gqprint.pl oraz Administratorem dostępnego za jej pośrednictwem serwisu (Drukarni) jest Ewelina Dygas, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod firmą: GQ Image Ewelina Dygas, ul. Biznesowa 12/5, 26-600 Radom, NIP: 6641992530, e-mail: e.dygas@gqim.com, telefon: 48 3777773.

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady związane z funkcjonowaniem serwisu oraz szczegółowe postanowienia dotyczące Przedsiębiorców i Konsumentów. Podstawowym polem działalności serwisu jest obsługa przedsiębiorców. Odrębności dotyczące konsumentów znajdują się w §3. 

Zawsze ilekroć przepisy prawa lub niniejszy regulamin nakładają obowiązek lub przyznają prawo kontaktu z Administratorem, można go uzyskać za pośrednictwem środków kontaktu wskazanych w ust. 1, a także przy pomocy zamieszczonego na odpowiedniej podstronie serwisu formularza kontaktowego. 

Integralną część niniejszego regulaminu stanowią jego załączniki:

Zał. nr 1 – Pouczenia dla Konsumentów.

Zał. nr 2 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zał. nr 3 – Polityka prywatności.  

Przedmiotem działalności Drukarni jest wydruk materiałów reklamowych i materiałów poligraficznych wykonywanych przy użyciu materiałów dostarczonych przez usługobiorców i według ich instrukcji - Produktów. 

 

§2. DEFINICJE

Drukarnia - strona internetowa, wraz ze wszystkimi podstronami i funkcjonalnościami, dostępna pod adresem „www.gqprint.pl” za pośrednictwem której usługodawca świadczy usługi opisane w niniejszym regulaminie;

Usługodawca/Administrator – przedsiębiorca wskazany w §1 ust.1;

Gość – osoba przeglądająca zasoby serwisu, nieposiadająca konta, ani niebędąca klientem Drukarni;

Konto – wydzielony zbiór zasobów serwisu, utworzony i zarządzany przez Użytkownika, umożliwiający korzystanie z jego funkcji w zakresie opisanym w niniejszym regulaminie;

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego; a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Drukarni (w tym również Konsument);

Konsumenci – osoby fizyczne posiadające Konto, korzystające z serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Odrębności w zakresie usług świadczonych Konsumentom reguluje §3 oraz wskazane tam załączniki do regulaminu;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta (oferta), zmierzające do zawarcia umowy z Administratorem, złożone za pośrednictwem i przy użyciu środków technicznych Drukarni, określające parametry Produktu; 

Umowa – stosunek prawny, na podstawie którego świadczone są usługi Drukarni, którego treść reguluje niniejszy regulamin;

Produkt – będący przedmiotem zamówienia produkt, którego wykonanie wchodzi w zakres usług Drukarni, zgodny z opisem znajdującym się na stronie danego produktu oraz wymogami Klienta przekazanymi w Zamówieniu;

Plik – plik graficzny wysłany przez Klienta do systemu zamówień Drukarni;

Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.);

Gość – osoba przeglądająca zasoby Drukarni, nie będąca zarejestrowanym Użytkownikiem;

Koszyk – lista Produktów, które chce nabyć Klient w Drukarni. Klient może dodawać, usuwać z koszyka do czasu „złożenia zamówienia”. Wszystkie produkty w koszyku tworzą automatycznie Zamówienie;

Status zamówienia – etap, na którym aktualnie znajduje się dane zlecenie.

 

§3. KONSUMENCI

Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się wyłącznie do konsumentów. 

Niniejszy regulamin respektuje wszelkie uprawnienia konsumenckie przyznane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli jakiekolwiek zapisy mogą być interpretowane w sposób sprzeczny z ustawami chroniącymi interesy konsumentów, pierwszeństwo ma każdorazowo wykładnia zgodna z w/w. W razie nie dającej się pogodzić sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z w/w przepisami prawa, zapisy regulaminu zastępowane są przez odpowiednie normy prawne. 

Konsumenci zawierający za pośrednictwem Drukarni umowy o wartości powyżej 50,00 zł, mają prawo do odstąpienia od zawartej umowy. Termin 14-dniowy na skorzystanie z tego uprawnienia rozpoczyna swój bieg od daty dostarczenia Konsumentowi Produktu. Szczegółowe informacje na temat w/w uprawnienia zawiera instrukcja zawarta w załączniku nr 1. Wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy zawiera załącznik nr 2 – przy czym skorzystanie z niego nie jest przymusowe.  

Uprawnienie wskazane w ust. 3, zgodnie z treścią pouczenia zawartego zał. nr 1 oraz treścią art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie dotyczy m.in. sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Należy to rozumieć w ten sposób, że prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Drukarni przysługuje w sytuacji, gdy Produkt nie został wytworzony, przerobiony lub zmodyfikowany zgodnie z żądaniem Konsumenta. 

Opisane w §10 procedury reklamacji towaru z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady towaru mają charakter autonomiczny i mogą być dochodzone niezależnie od siebie. 

Konsument może potwierdzić płatność i przyspieszyć realizację złożonego przez siebie Zamówienia poprzez przesłanie potwierdzenia zapłaty.

Użytkownik będący Konsumentem, w razie sporu co do wykonywania postanowień niniejszego regulaminu, może skorzystać z polubownych metod rozwiązywania sporów – np. z mediacji prowadzonej przez Lokalny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na ten temat: http://www.wiih.org.pl/.

Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Drukarnią a Klientami będącymi Konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego. 

 

§4. ZAWARCIE UMOWY

Warunkiem złożenia Zamówienia w Drukarni przez Klienta jest założenie konta w Drukarni oraz zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu. Klient zobowiązany jest ponadto do akceptacji postanowień regulaminu na etapie składania zamówienia.  

Informacje o Produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Drukarni stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Poprzez złożenia Zamówienia za pośrednictwem Drukarni, Klient składa ofertę zawarcia umowy dotyczącej Produktu, o treści sprecyzowanej w Zamówieniu.

Umowa dotycząca wykonania Produktu zgodnego z Zamówieniem Klienta  zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty Klienta (ust.2) przez Administratora, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na podany przy składaniu oferty lub zakładaniu Konta adres e-mail. 

Wszystkie Produkty oferowane przez Drukarnię są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

Miejscem zawarcia umowy jest wskazane w §1 ust. 1 miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Administratora. Miejscem realizacji umowy jest wskazany przez Klienta adres dostarczenia Produktu. 

 

§5. REJESTRACJA I KONTO

Złożenie Zamówienia jest możliwe jedynie dla Klientów posiadających Konta. 

W ramach procedury rejestracji Konta, Klient zobowiązany jest podać następujące dane:  

Dane podstawowe: login, hasło, e-mail, telefon;

Dane do faktury – w przypadku przedsiębiorców obligatoryjne, w przypadku konsumentów fakultatywne: firma, adres prowadzenia działalności, NIP, a w przypadku konsumentów PESEL;

Adres korespondencyjny.

W efekcie procedury rejestracyjnej Klientowi zostanie nadane indywidualne Konto.

W ramach Konta, Klient otrzymuje dostęp do informacji o: złożonych Zamówieniach, Statusie Zamówienia, rozliczeniach oraz fakturach. W ramach Konta archiwizowane są również Pliki i inne materiały przesłane przez Klienta.  

Administrator zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych swoich Klientów podmiotom trzecim. Wszystkie dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora w celach poprawnego wykonania Zlecenia, kontaktu z Klientem oraz wysyłki zamówionych Produktów. Administrator zastrzega sobie również prawo do przesyłania na adresy e-mail zarejestrowanych użytkowników oraz innych podmiotów, których dane uzyskane zostały w trakcie działalności Drukarni, informacji handlowych oraz innych wiadomości dotyczących działalności, oferty serwisu – w ramach marketingu produktów i usług własnych - oraz innych wiadomości o charakterze niehandlowym. 

Podstawowym sposobem kontaktu pomiędzy Klientem, a Administratorem jest poczta elektroniczna.

Szczegółowe postanowienia odnośnie ochrony danych osobowych zawiera zał. nr 3. 

 

§6. PRODUKTY, CENY I ZAMÓWIENIE

Na stronach poszczególnych Produktów uwidocznione są zarówno ceny netto, jak i brutto (zawierające podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową Drukarni, a także drogą telefoniczną i mailową. 

Parametry poszczególnych Produktów opisane są na poszczególnych podstronach Drukarni. Administrator dokłada wszelkich starań, aby udostępniane na stronie Drukarni dane były wyczerpujące oraz zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o złożeniu Zamówienia. Grafiki zawarte na stronach Drukarni przedstawiają przykłady produktów i mogą się nieznacznie różnić od dostarczonych.

Zlecenia realizowane są zgodnie z ich parametrami opisanymi w specyfikacji Produktu. Wszystkie zamówienia realizowane w technologii offsetowej drukowane są z rozdzielczością 2400 dpi oraz liniaturą 175 lpi. Prace pełno kolorowe drukowane są w standardzie CMYK – zgodnie z normą ISO. Na produktach falcowanych (łamanych) mogą występować mikropęknięcia w miejscu zgięcia.

Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Drukarni, w dziele „Kontakt”, jako godziny pracy.

Złożenie zamówienia jest możliwe po przesłaniu plików spełniających wymogi określone w parametrach Produktu. Przesłany plik zostaje poddany automatycznemu sprawdzeniu pod względem wymagań technicznych na etapie jego wgrywania. Po złożeniu zamówienia, Plik zostanie zweryfikowany przez pracownika Drukarni pod kątem jego prawidłowego przygotowania do prac poligraficznych. Procedurę sprawdzenia po złożeniu Zamówienia określa §7.

Zamówienie dokonywane jest poprzez dodawanie poszczególnych Produktów do koszyka, przy pomocy przycisku „Złóż zamówienie” znajdującego się na stronie każdego Produktu. Spowoduje to dodanie danego Produktu do Koszyka Klienta. 

W Koszyku Klienta znajdują się informacje o wszystkich produktach tam dodanych, z uwzględnieniem ich ilości, cząstkowej i całkowitej wartości Zamówienia, z wyłączeniem kosztów transportu. Po weryfikacji poprawności w/w informacji Klient akceptuje je poprzez kliknięcie przycisku „Finalizacja zamówienia”, po czym zostanie przeniesiony do formularza zamówienia. 

W formularzu zamówienia, Klient określa preferowany przez siebie sposób dostawy i płatności. W ramach wyboru sposobu dostawy będzie informowany o kosztach poszczególnych opcji.

Zamówienia są realizowane niezwłocznie, nie później jednak niż 30 dni od daty złożenia zamówienia. Możliwe jest określenie krótszych terminów realizacji – w opisach poszczególnych Produktów.  

Administrator zastrzega sobie możliwość:

wstrzymania wykonania zamówienia lub anulowania Zamówienia, jeżeli poprzednia płatność za Zamówienie nie jest uregulowana;

odmowy wykonania Zamówienia z formą płatności za pobraniem, jeżeli kwota złożonych i nieopłaconych zamówień przekracza 500 zł;

organizowania akcji promocyjnych, w tym skierowanych tylko do ograniczonej grupy klientów. 

W razie stwierdzenia, iż Klient podał błędne lub niekompletne dane, co uniemożliwia realizację Zamówienia lub wystawienie faktury VAT, Administrator podejmie próbę ustalenia prawidłowych danych za pośrednictwem posiadanych przez siebie danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Administrator ma prawo do anulowania Zamówienia.

Na każdy Produkt Administrator wystawi paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę VAT). Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze. Powyższa zgoda uprawnia Administratora również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1528).

Do przedpłat księgowanych na koncie wystawiane są faktury zaliczkowe. Możliwe jest również wystawianie faktur proforma. 

 

§7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Drukarnia wykonuje zlecenie druku na podstawie przesłanego przez Klienta Pliku. 

Wszystkie przesyłane do Drukarni Pliki są analizowane w celu sprawdzenia, czy nadają się do prac poligraficznych. Pliki sprawdzane są według kolejki składanych Zamówień. Kryteria sprawdzenia plików są każdorazowo warunkowane specyfiką Produktu, z uwzględnieniem parametrów żądanych przez Klienta. 

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania drobnych korekt Plików, które nie spełniają wstępnych wymogów technicznych, a korekta będzie umożliwiała doprowadzenie pliku do wersji nadającej się do druku. Może to polegać na wprowadzeniu zmian pod względem geometrii, skalowania plików Klienta, jak i kolorystyki, rozdzielczości obiektów, czcionek i ich transformacji i konwersji, które będą technicznie możliwe. Wszystkie te operacje mają na celu doprowadzić plik Klienta do znormalizowanego pliku PDF zgodnego z normą ISO, nadającego się do druku poligraficznego.

Plik musi być przygotowany zgodnie z parametrami znajdującymi się przy opisach Produktów. Plik zostanie sprawdzony przez pracownika Drukarni, który ustala status Pliku jako: „Plik prawidłowy” lub „Plik z ostrzeżeniami”. Nadanie statusu Plik z ostrzeżeniami będzie połączone z poinformowaniem klienta o stwierdzonych nieprawidłowościach i ich ewentualnych skutkach. Klient nie jest zobowiązany do poprawy Pliku zgodnie ze wskazówkami pracownika Drukarni. 

Z każdego Pliku dostarczonego do Drukarni Klient otrzymuje podgląd, na którym widzi, czy przesłany Plik jest zgodny z jego założeniami. Klient akceptuje podgląd sprawdzonego Pliku i rozpoczęcie realizacji Zamówienia. Oczekiwanie na akceptację wstrzymuje bieg terminów na wykonanie umowy. 

Administrator nie bierze odpowiedzialności za wady Plików wynikające z nieprawidłowego przygotowania prac do druku poligraficznego, a w szczególności: nieprawidłowych marginesów i umieszczania znaków i obiektów zbyt blisko linii cięcia, nieprawidłowych spadów, nieprawidłowych składowych kolorów.

 

§8. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zamówienia Produktu wraz z dostawą poza granice kraju, Klient zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia kosztów wysyłki towaru poprzez kontakt z Administratorem. 

Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia Drukarni albo drogą mailową, a w wypadku zamówienia telefonicznego na adres podany przy jego składaniu – potwierdzony w przesłanej Klientowi wiadomości e-mail. 

Produkt jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich - UPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Szczegóły ich funkcjonowania określają odrębne regulaminy. Po nadaniu przesyłki, Klient zostanie poinformowany o nadanym jej numerze – co umożliwi jej śledzenie na stronie internetowej przewoźnika. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje również możliwość odbioru osobistego Produktów w siedzibie Administratora, ale wyłącznie przez Klienta lub osobę dysponującą jego pisemnym upoważnieniem. 

Zamówienia są realizowane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach Drukarni należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Drukarni, który zwykle wynosi 1-2 dni robocze. 

Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając na link „koszt dostawy”, dostępny w stopce witryny Drukarni.

Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Administratorem w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, czy okradzenia przesyłki w transporcie, ale nie stanowi czynnika decydującego.

W przypadku nie odebrania Zamówienia od kuriera, Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów zwrotnej oraz ponownej przesyłki. Przed ponowną wysyłką Zamówienia wymagana jest przedpłata kosztów przesyłki oraz wartości zamówienia pobraniowego.

Płatność za zamówiony Produkt, według wyboru Klienta dokonanego w formularzu Zamówienia, może nastąpić:

za pobraniem tj. przy odbiorze Produktu od firmy kurierskiej lub poczty Polskiej, 

za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24, (regulamin dostępny pod adresem: http://www.przelewy24.pl/cms,37,regulamin.htm ),

przelewem na konto bankowe Drukarni,

gotówką, przy odbiorze Produktu z siedziby Administratora.

W przypadku niektórych produktów, Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności, o czym Klient zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.

W przypadku Zamówień realizowanych płatnością "za pobraniem" adres wysyłki musi być tożsamy z adresem zawartym w danych rejestracyjnych Klienta.

 

§9. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do prawidłowego korzystania z systemu zamówień zalecane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

przeglądarka Mozilla Firefox 3.0 lub wyższej, Internet Explorer 6.0 i wyższej lub Apple Safari 3.2 i wyższej;

Java w wersji 6;

dodatek do przeglądarki FLASH;

włączona obsługa java i javascript;

PDF Reader firmy Adobe;

posiadanie konta e-mail.

Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Drukarni należy korzystanie z niej bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje możliwość przechwycenia danych przesyłanych do i z serwera WWW. Korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia następujących podstawowych informacji o komputerze: system operacyjny, przeglądarka, domena, adres IP.

Administrator zastrzega sobie prawo do niewykonania Umowy, jeżeli system informatyczny Drukarni - w wyniku błędu informatycznego powstającego na skutek błędów matematycznych lub błędów wyświetlania - wygenerował ceny albo wprowadził ceny ujemne lub pomniejszył ceny do kwot odstających od cen rynkowych. Złożone zamówienia w okresie błędnego działania systemu Drukarni powoduje automatycznie, że zawarta umowa między Administratorem, a Klientem jest nieważna. O fakcie tym Administrator poinformuje niezwłocznie Klienta pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji. Zapis ten nie dotyczy Konsumentów. 

Informacje o plikach cookie i logach zawiera polityka prywatności – zał. nr 3. 

 

§10. REKLAMACJE

Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Administratora. Podstawowe informacje na temat gwarancji zawarte są na stronach poszczególnych Produktów. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji - jeśli takowa jest udzielana - zawiera załączona do Produktu karta gwarancyjna. 

Niezależnie od podmiotu udzielającego gwarancji, Klient może prowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Administratora.

W przypadku, gdy gwarancji udziela Administrator, Produkt należy w sposób z nim ustalony odesłać na adres siedziby Administratora, koszt wysyłki pokrywa klient. Naprawiony Produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Administratora.

Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji oraz innych zapisów niniejszego paragrafu, Klient będący Konsumentem może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady Produktu opisanych w art. 556 -576 kodeksu cywilnego. Wyżej wymienionych przepisów kodeksy cywilnego (rękojmi za wady) nie stosuje się w przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi konsumentami. 

Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał - na podstawie przepisów dotyczących rękojmi za wady - wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Administrator nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Klient ma prawo złożyć odwołanie od stanowiska Administratora, w którym odniesie się do sposobu usunięcia wady oraz argumentów za nim przemawiających. Administrator odpowie na odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 
Jeżeli klient stwierdzi wady fabryczne lub uchybienia w wykonaniu zamówionych produktów może odstąpić od umowy, ale tylko w przypadku, gdy wada jest istotna i naprawa nie jest możliwa. 

 

Warunki zgłoszenia i dokumentowania reklamacji:

Reklamacje dotyczące jakości druku można złożyć do 7 dni roboczych po odebraniu Produktów. W celu rozpatrzenia reklamacji, Klient może zostać poproszony o przesłanie jednego egzemplarza reklamowanego Produktu (druku) lub jego fotografii.

Reklamacje dotyczące kolorystyki druku będą rozpatrywane tylko po porównaniu z odbitką certyfikowaną dostarczoną przez i na koszt Klienta. Wydruki z drukarek oraz innych wydruków np. proof bez certyfikacji nie będą uwzględnianie. 

Reklamacje dotyczące kolorystyki druku będą uwzględniane tylko, jeżeli odchylenie od pliku wzorcowego będzie większe niż 10% nasycenia barw. 
Reklamacje dotyczące jakości wykonania produktów powinny być zgłoszone w ciągu 7 dni roboczych po odebraniu Produktów. Administrator ma obowiązek naprawy produktu lub usunięcia wskazanych wad. 

Reklamacje dotyczące różnicy pomiędzy ilością zamówionego Produktu, a otrzymanego przez Klienta muszą zostać zgłoszone drogą mailową w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki.

Błędy lub nieprawidłowości związane z Plikiem lub zaakceptowane przez Klienta zgodnie z §7 ust. 5, nie mogą stanowić podstawy reklamacji. 

Administrator informuje, że mogą wystąpić różnice kolorystyczne w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze oraz wydrukach na ogólnodostępnych urządzeniach drukujących. Różnice takie wynikają z przyczyn technicznych i nie podlegają reklamacji.
W przypadku produktów znakowanych indywidualnym wzorem Administrator ma prawo, w pierwszej kolejności, do naprawy uchybień lub uzupełnienia braków zamówienia.

Reklamacja zostanie rozpatrzona do 2 dni roboczych od uzyskania wszystkich niezbędnych informacji i materiałów.

Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji. 

Powtórne wykonanie Zamówienia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Administratorowi całego zamówionego nakładu. Koszt dostarczenia nakładu do Drukarni ponosi Klient. 

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient ponosi koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

W przypadku uznania reklamacji reklamowanego Produktu oraz:

podjęciu decyzji o anulowaniu Zamówienia, kwota uiszczona za Produkt zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Klienta;

żądaniu poprawienia uchybień, Drukarnia zrealizuje nieodpłatnie ponowne zamówienie reklamowanego produktu i ponosi koszty dostarczenia do Klienta.

Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z Zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie mailowej na adres biuro@gqprint.pl w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę (uszkodzenie) powstałe podczas transportu, o którym mowa w ust. 6 oraz ust. 10-11. 

 

§11. PRAWA AUTORSKIE

Klient udziela Administratorowi licencji na korzystanie z Utworów przekazanych mu na potrzeby realizacji niniejszej umowy – zakres licencji i powiązanych z nią uprawnień określa niniejszy paragraf. W razie wątpliwości za utwory uważa się wszelkie Pliki, grafiki oraz teksty przekazane Administratorowi przez klienta w związku z realizacją zobowiązań stron – Utwory.  

Klient oświadcza, że dysponuje on uprawnieniami do dysponowania materiałami wskazanymi w ust. 1, a realizacja umowy lub Zamówienia nie doprowadzi do naruszenia przepisów prawa lub uprawnień osób trzecich.

Z chwilą złożenia zamówienia, Klient udziela Administratorowi bezpłatnej, bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji na wykorzystanie Utworu na wszystkich polach eksploatacji, które są przydatne do realizacji Zamówienia oraz pozostałych zapisów niniejszego regulaminu, a w szczególności w zakresie: wprowadzania do sieci Internet, rozpowszechniania za pośrednictwem sieci Internet, wprowadzania i powielania w ramach pamięci: komputerów, telefonów, tabletów i innych tego typu urządzeń multimedialnych korzystających z sieci Internet, wydruków i reprodukcji na dowolnych materiałach z użyciem dowolnych technik. 

Jeśli dany Utwór zostanie przekazany po złożeniu Zamówienia, to licencja udzielana jest z chwilą jego przesłania Administratorowi. 

Administrator nabywa również prawo do dokonywania korekt w przesłanym Utworze w zakresie określonym w §7.

Licencja ta udzielana jest w celach umożliwiających świadczenie usługi na rzecz Klienta przez Administratora.

 

§12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Klient zobowiązany jest dostarczać Administratorowi materiały/Utwory zgodne z prawem. Należy przez to rozumieć w szczególności ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawę prawo własności przemysłowej, kodeks karny oraz kodeks cywilny. 

Klient, którego sprzeczne z prawem lub niniejszym regulaminem działania spowodują powstanie szkody po stronie Administratora, może zostać obciążony na zasadach odpowiedzialności regresowej. 

 

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

W wypadku Klientów niebędących Konsumentami – spory rozpatrywane są przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Administratora. 

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Posiadacze Kont zostaną poinformowani o zmianie regulaminu. Brak dokonania akceptacji zmian w terminie 30 dni od poinformowania o nich będzie się wiązał z blokadą konta.  

Zarówno niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, jak i archiwalne wersje poprzednio obowiązujących regulaminów, są udostępnione na stronie Drukarni – pod regulaminem, w formie plików w formacie PDF.  

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku i uwzględnia wymogi  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X